..... ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก นางสาว อารีย์พร ดีแป้น รหัส 544110236 สังคม หมู่ 3.....

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555


.....สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกนี้ บล็อกนี้ทำขึ้นมาประกอบการเรียนวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดย นางสาว อารีย์พร  ดีแป้น รหัส 544110236  เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เอกสังคมศึกษา ห้องเรียนที่3  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถเป็นแนวทางในการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชานี้ได้อีกด้วย.....

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดขอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้

1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้

2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้

4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้

5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้

6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้

7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้

10.เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง  น้อย 1 รายวิชา

11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้

12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง


รูปแบบการเรียนการสอน

เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

หน่วยการเรียนที่9 แนวโน้มอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศกับการศึกษาหรือการเนรยนเรียนการสอนหน่วยการเรียนที่10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน